លោកអ្នក នឹងទទួលនូវផលិតផលដែរមានគុណភាពខ្ពស់ ជាមួយក្រុមហ៊ុន ហេង ស្រេងហុង មានទទួល ដំឡើង និងផ្គតផ្គងកញ្ចក់គ្រប់ប្រភេទ

– មានផ្គតផ្គងកញ្ចក់​គ្រប់​ប្រ​ភេទ តាម​ខេត្ដ ក្រុងនានា​ទូទាំង​ប្រ​ទេស

– មានលក់ និងផលិតកញ្ចក់សុវត្ថិភាព គុណភាពខ្ពស់

-​ មានទទួលដំ​ឡេីង បន្ទប់ទឹក ទ្វារ បង្អួច ជញ្ជាំង និងអាគារផ្សេងៗ ធ្វើពីកញ្ចក់

-​ មានទទួលចិតកញ្ចក់ គ្រប់​ប្រ​ភេទ​

– មានលក់គ្រឿង​ឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់ជាមួយកញ្ចក់

មានផលិត កញ្ចក់ សុវត្ថិភាព គុណភាពខ្ពស់ ដូចជាៈ កញ្ចក់ Tempered, Laminate, insulate, មានទទួលចិតកញ្ចក់គ្រប់ប្រភេទ គ្រប់កញ្ចក់ទំាងអស់ ដែលកៃច្នៃ សុទ្ធតែជាកញ្ចក់នំាចូលពីបរទេសលំដាប់ ISO 9002 GUARDIAN(USA)។

Project Details