មានលក់ និងផ្គត់ផ្គង គ្រឿងប្រើប្រាស់ជាមួយកញ្ចក់គ្រប់ ប្រភេទ មានសេវាកម្មតំឡើង ទ្វារបង្អួច ជញ្ជាំ បន្ទប់ទឹកធ្វើពីកញ្ចក់ ជាមួយជាងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ

Project Details
  • ប្រភេទ គ្រឿងប្រើប្រាស់ជាមួយកញ្ចក់
  • ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ហេង ស្រេងហុង